FOTKY | DENÍK | VZKAZY
1.DEN | 2.DEN | 3.DEN | 4.DEN | 5.DEN | 6.DEN | 7.DEN | 8.DEN

7.den - pátek 5.7.2019

Je tu pøedposlední den naší výpravy a vzhledem k tomu, že zítra již vyrážíme domù a na nìjaký vìtší výšlap nebude prostor, využíváme dnes poslední z horských silnic v cenì Millstätter Inclusive Card a vyjíždíme autem k chatì Schwaiger Hütte od které vyrážíme smìrem k vyhlídkovému vrcholku Kamplnock. Již po prvních dvou serpentinách se nám otevírají první pohledy zpìt do údolí.

Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte

A zanedlouho se také ukazuje vrcholek Kamplnocku na který máme namíøeno.

Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte

Chatu Millstätter Hütte cestou vzhùru pouze míjíme.

Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte

A pokraèujeme s chutí vstøíc vrcholu.

Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte

Takovémuhle odpoèívadlu ovšem odolat nelze, takže aspoò krátká pauza na jablíèko ke svaèinì s parádním výhledem.

Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte

Zbývá nám už jen kousek do sedla Törl.

Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte

Odtud se otevírají další dosud netušené a nádherné výhledy do svìta hor.

Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte

Zaèínáme intenzivnìji nabírat výšku.

Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte

A za nìjakou ètvrhodinku jsme koneènì nahoøe v nadmoøské výšce 2101 metrù nad hladinou moøe. Výhledy jsou vskutku parádní.

Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte

Jak si tak sedíme a kocháme se všímám si opodál svištì vyhøívajícího se pøímo na hranì skalnatého vrcholu. Vydáme se s Hyneèkem potichounku na nìj mrknout z menší vzdálenosti.

Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte

Ještì chvíli se kocháme kouzelným svìtem hor vùkol.

Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte

A pak už je pomalu èas vydat se na cestu zpìt do údolí. Na pozdní obìd se zastavujeme v chatì Millstätter Hütte, což se ukazuje jako výborné rozhodnutí, jídlo bylo naprost luxusní a na místní pomìry i za rozumnou cenu.

Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte
Schwaiger Hütte - Kamplnock - Millstätter Hütte

Pozdní odpoledne a podveèer pak opìt trávíme ve vodním svìte Drautalperle, o poslední možnost povozit se na místním tobogánu se Hyneèek nechtìl nechat ošidit :-)

PØEDCHOZÍ DEN - ÈTVRTEK 4.7. | NÁSLEDUJÍCÍ DEN - SOBOTA 6.7.

© 2019 hynna